VietGAP là chương trình kiểm tra an toàn thực phẩm xuyên suốt từ khâu chuẩn bị nông trại, canh tác đến khâu thu hoạch, sau thu hoạch, tồn trữ, kể cả các yếu tố liên quan như: môi trường, các chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, bao bì và điều kiện làm việc, phúc lợi của nông dân
VietGAP nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí:
 Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.
 An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.
 Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.
 Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
VietGAP là chương trình kiểm tra an toàn thực phẩm xuyên suốt từ khâu chuẩn bị nông trại, canh tác đến khâu thu hoạch, sau thu hoạch, tồn trữ, kể cả các yếu tố liên quan như: môi trường, các chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, bao bì và điều kiện làm việc, phúc lợi của nông dân
VIETGAP bao gồm:
 Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn;
 Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn;
 Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho cà phê;
 Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lúa ;